Rješenje provjera potpisa

Oct 31, 2016 at 8:37 PM
Da bi se provjerio potpis u dobivenom odgovoru u verziji Frameworka 4.5 potrebno je dodati priloženu clasu u projekt i ove dvije linije koda u funkciji ProvjeriPotpis.

Razlog što bez toga ne radi je u drugačijem pristupu u odnosu na Framework 2.0
        ' Ovo je dodano da radi ispravno provjeru potpisa
        ' za 4.5
        CryptoConfig.AddAlgorithm(GetType(MyXmlDsigC14NTransform), "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315")
        MyXmlDsigC14NTransform.document = dokument
Moja opažanja vezana na provjeru potpisa:
 1. Funkcija ProvjeriPotpis iz Raverus.Fiskalizacija vadi certifikat iz dobivenog XML odgovora te provjerava potpis, to je isto kao i da se ne provjerava potpis jer se potpis i certifikat nalaze istom file-u, te je moguće da "marsovci" vrate potpisan XML.
 2. Ako se želi koristiti fiskalcis ( fiskalcistest za testiranje ) certifikat onda je potrebno isti instalirati na računalo ili izvaditi iz filea pomoću funkcije te tako provjeriti potpis. Kod ovog načina svake dvije godine je potrebno zamjeniti fiskalcis certifikat na točno određeni dan kod svakog korisnika.
Osobno provjeravam potpis, ali ne prekidam fiskalizaciju ao dobijem JIR, nego u log file zabilježim ako potpis nije ispravan tako da mogu provjeriti što se desilo.
Do sada sa TLS 1.0 i od nedavno sa TLS 1.2 nisam imao zabilježen slučaj sa neipravnim potpisom.

Kompletnu fiskalizaciju radim preko web servisa od početka i sve radi bez problema.
' Ako se vadi iz file-a
certificate = DohvatiCertifikat(path & "fiskalcistest.cer", "")

' Ako se vadi iz store-a
certificate = DohvatiCertifikat("fiskalcistest", StoreLocation.LocalMachine, StoreName.Root)
Ovo je clasa potrebna da izvadi potpis iz xml-a
Public Class MyXmlDsigC14NTransform
  Inherits XmlDsigC14NTransform
  Shared _document As XmlDocument
  Public Shared WriteOnly Property document() As XmlDocument
    Set(ByVal value As XmlDocument)
      _document = value
    End Set
  End Property

  Public Sub New()
  End Sub

  Public Overrides Function GetOutput() As [Object]
    Return MyBase.GetOutput()
  End Function

  Public Overrides Sub LoadInnerXml(ByVal nodeList As XmlNodeList)
    MyBase.LoadInnerXml(nodeList)
  End Sub

  Protected Overrides Function GetInnerXml() As XmlNodeList
    Dim nodeList As XmlNodeList = MyBase.GetInnerXml()
    Return nodeList
  End Function

  Public Overloads Function GetXml() As XmlElement
    Return MyBase.GetXml()
  End Function

  Public Overrides Sub LoadInput(ByVal obj As [Object])
    Dim n As Integer
    Dim fDefaultNS As Boolean = True

    Dim element As XmlElement = DirectCast(obj, XmlDocument).DocumentElement

    If element.Name.Contains("SignedInfo") Then
      Dim DigestValue As XmlNodeList = element.GetElementsByTagName("DigestValue", element.NamespaceURI)
      Dim strHash As String = DigestValue(0).InnerText
      Dim nodeList As XmlNodeList = _document.GetElementsByTagName(element.Name)

      For n = 0 To nodeList.Count - 1
        Dim DigestValue2 As XmlNodeList = DirectCast(nodeList(n), XmlElement).GetElementsByTagName("DigestValue", DirectCast(nodeList(n), XmlElement).NamespaceURI)
        Dim strHash2 As String = DigestValue2(0).InnerText
        If strHash = strHash2 Then
          Exit For
        End If
      Next

      Dim node As XmlNode = nodeList(n)

      While node.ParentNode IsNot Nothing
        Dim attrColl As XmlAttributeCollection = node.ParentNode.Attributes
        If attrColl IsNot Nothing Then
          For n = 0 To attrColl.Count - 1
            Dim attr As XmlAttribute = attrColl(n)
            If attr.Prefix = "xmlns" Then
              element.SetAttribute(attr.Name, attr.Value)
            ElseIf attr.Name = "xmlns" Then
              If fDefaultNS Then
                element.SetAttribute(attr.Name, attr.Value)
                fDefaultNS = False
              End If
            End If
          Next
        End If

        node = node.ParentNode
      End While
    End If

    MyBase.LoadInput(obj)
  End Sub
End Class
Coordinator
Nov 2, 2016 at 9:41 AM
Hvala na sugestiji, otvorio sam novi work item: https://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/1161
Nov 5, 2016 at 12:50 PM
unesem kako je u primjeru za provjeru potpisa uvjek dobijem negativno na testnoj okolini

c#
bool potpisTest = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Potpisivanje.ProvjeriPotpis(doc);
        if (potpisTest)
        {
          ASPxLabel20.Text = ASPxLabel20.Text.ToString() + "Provjera potpisa OK";
        }
        else
        {
          ASPxLabel20.Text = ASPxLabel20.Text.ToString() + "Greška kod provjere potpisa";
        }
i


Molim Vas ako mi tko može pomoći.