R-1 / R-2 na MP računu

Jan 7, 2013 at 2:34 PM

ne mogu naći gdje je to propisano kao obavezni element računa u maloprodaji.

Inspekcija traži a ja - nemam. 

Imate li vi taj podatak ispisan?

Jan 7, 2013 at 3:05 PM

Koliko ja znam, zakonom o PDV-u su propisani elementi koji su nužni na računu da bi kupac mogao temeljem tog računa ostvariti obračun pretporeza.

Prema tome, ako na računu ne postoji naziv kupca, sjedište, njegov OIB i iskaz osnovica/stopa/pdv tada ni oznaka R1/R2 nije potrebna jer takav račun ne može ići u obračun pretporeza gdje ta oznaka govori da se R2 račun smije uzeti u obračun tek kada je plaćen/naplaćen, a R1 bez obzira na plaćanje/naplatu.

Dakle, ta oznaka nije nužna, ja ju ispisujem na računu samo ako račun ima ostale propisane elemente i ako je izdavatelj računa u sustavu PDV-a. Prošlo je nekoliko inspekcija i problema nije bilo.

Isto tako, dotični zakon propisuje da i rekapitulacija osnovica/stopa/pdv nije nužna ako se račun ne može uzeti za obračun pretporeza, tj. ako račun nije R1/R2, nego je dovoljno ukupni iznos računa "razlomiti" po poreznim skupinama po sistemu: "Ukupno: 100,00 kn, za PDV 25%: 60,00 kn, za PDV 10%: 40,00 kn"

Ni s takvim ispisom nije bilo problema.

Izgleda da tvom inspektoru žena nije dala... ili su moji korisnici imali sreću

Jan 7, 2013 at 3:13 PM

... ili taj inspektor traži nešto drugo ... ;)

Neka gospodin pokaže MP račun iz INE, nekog većeg trg. centra koji ima oznaku R1/R2, kaj god.

@gmaracol je napisao, nema potrebe ponavljati.

Jan 7, 2013 at 6:24 PM

gledao sam obavezne elemente računa i - nema R1/R2.

No, poučen iskustvom o dopunama, izmjenama, predizmjenama i postizmjenama dijela članka YxA6, stavak 18G, sa posebnim osvrtom na NN (Narodne Novine) 14/2013 a u svezi sa izlaganjem pročelnika(ce) od ,,,,, imam želju konzumirati neto u birtiji sa poreznom stopom 25%

 

Jan 16, 2013 at 9:01 AM

Da li se iznosi osnovice, PDVa i PNPa moraju prikazati na ispisu uz ukupnu cijenu koju kupac mora platiti pri kupovini na blagajni?

Jan 18, 2013 at 11:59 AM

uglavnom je @gmacarol u pravu... Prema Članku 22. st. 1. Zakona i PDV-u poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ne moraju (nesmiju) stavljati oznake R1/R2 na račun (eventualno samo "R" no to nisam našao u zakonu) i nesmiju iskazivati PDV jer će ga morati platiti i moraju pisati da nisu u sustavu PDV-a. Za sve ostale vrijedi slijdeće:

Članak 105. st. 4 Pravilnika o PDV-u

(4) Porezni obveznik koji porez plaća prema izdanim računima, mora izdavati račune s posebnom oznakom R-1 čiji je sadržaj propisan odredbom članka 15. stavak 3. Zakona i stavkom 1. ovoga članka. Porezni obveznik koji porez plaća prema primljenim (naplaćenim) naknadama obvezan je izdavati račun istovjetnog sadržaja ali s posebnom oznakom R-2.

Dakle svi obveznici PDV-a moraju staviti R1 ili R2 na račun

Članak 15. st. 3 Zakona o PDV-u - R1/R2 računi

http://propisi.porezna-uprava.hr/index_link.asp?idPropisa=3214&jid=95&ime=Zakon o porezu na dodanu vrijednost

...Tu je propisano šta mora biti na svim računima osim gotovinskih koji nisu na ime kupca.

Članak 15. st. 6. Zakona o PDV-u - računi za gotovinski promet

http://propisi.porezna-uprava.hr/index_link.asp?idPropisa=3214&jid=98&ime=Zakon o porezu na dodanu vrijednost

...Tu je propisano šta mora biti na gotovinskim računima za nepoznatog kupca... @idelac -> da, točka 4. ovog članka

Osim navedenog račun mora sadržavati i slijedeće prema Članku 9. st. 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovim novcem:

(1) Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),

2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,

3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,

4. Jedinstveni identifikator računa i

5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

 

Jan 18, 2013 at 4:22 PM
Edited Jan 18, 2013 at 4:24 PM

Zlay, u 3. točki: "3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo",  fiskalni zakon se sudario sa zakonom o PDV-u po tumačenju što je gotovina. Za jednog je to sve osim virmana, za drugog samo novčanice.

Ja sam za Antu :-)