Poruka nije u skladu s XML shemom : cvc-simple-type 1: element

Mar 6, 2013 at 7:29 AM
rečeno mi je(možda sam krivo shvatio) da je isti princip kao i kod prvog slanja računa znači dam mu sve parametre (oib, račun broj, prodajno mjesto, napl. uređaj i kriptirani zki) kao i kod prvog slanja osim što stavim da je "racun.NakDost = true;".
nemam nikakav xml file jer kod prvog slanja nisam spremao nikakav XML file,
Kod ponovnog slanja tražim u tablici sve row-e kojima je JIR = "" prazan string i onda te parametre šaljem na isti način kao i prvi put, znači imam oib, račun broj, prod. mjesto, napl. uređaj, iznos i zki.
I kad to idem poslati ponovo kroz isti kod od Raverus-a dobijem error:

Poruka nije u skladu s XML shemom : cvc-simple-type 1: element {http:www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}IznosUkupno value ‘120.00’ is not a valid instance of type {http:www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}IznosType

može pomoć
Mar 6, 2013 at 8:45 AM
Edited Mar 6, 2013 at 8:48 AM
120.00 bi moralo biti dobro, možda šalješ s ovima jednostrukim navodnicima

'120.00'
Mar 6, 2013 at 9:01 AM
ne, samo čisti broj.
da stvar bude gora sve prođe kad šalješ normalno prvi put, ako simuliraš grešku recimo smanjiš Timeout i dobiješ bez JIR-a
pri ponovnom slanju puca.
nemam pojma šta bi moglo biti
Mar 6, 2013 at 9:03 AM
Vidi koju ti grešku javlja CIS, tamo bi ti trebalo pisati o čemu se točno radi:
Dim odgovorErr

On Error Resume Next
Err.Clear
odgovorErr = o.PosaljiSoapPoruku(xmlError,"FISKAL 1")
If Err.Number <> 0 Then
msgbox Err.Number
msgbox odgovorErr
msgbox o.OdgovorGreska
msgbox o.OdgovorGreskaStatus
msgbox o.DohvatiGresku(o.OdgovorGreska)
End If
Mar 6, 2013 at 9:26 AM
Blažena naredba Trim(),
dobro si me uputio pogledao sam ponov iznos i u kidanju stringa i onog kn i zamjena zareta s točkom ostalo je jedno mjesto empty space
Trim-ao sam ga i sve radi OK.
HVALA!