ZKI potpisivanje certifikata problem

Feb 17, 2013 at 10:36 AM
Edited Feb 17, 2013 at 10:38 AM
//svi stringovi za ZKI
medjuspremnik = oib + fis_datum + racun_fiskal + r1 + r2 + total_fis;//svi parametri za ZKI
byte[] potpisano = null;
try
{
X509Certificate2 certifikat = new X509Certificate2("fiskal 1.cer", "pizzaa");
RSACryptoServiceProvider rsa = (RSACryptoServiceProvider)certifikat.PrivateKey;
byte[] podaci = Encoding.ASCII.GetBytes(medjuspremnik);
potpisano = rsa.SignData(podaci, new SHA1CryptoServiceProvider());// ***TU PUCA
// rezultatIspis = izračunajMD5(elektronički potpisani medjurezultat)
MD5 md5Hash = MD5.Create();
string rezultatIspis = GetMd5Hash(md5Hash, potpisano);
// kraj
da li netko vidi gdje bi mi mogao biti problem puca na "potpisano = rsa.SignData(podaci, new SHA1CryptoServiceProvider());".
Certifikat sam kreirao na način da sam u IE --> Tools--> Internet Option--> Certificate i export.
Coordinator
Feb 17, 2013 at 10:38 AM
Feb 17, 2013 at 3:01 PM
Molim konkretne odgovore, a ne tipa sve ti je tu pogledaj.
Feb 17, 2013 at 7:08 PM
Možda prilikom exporta nisi exportirao private key. Stavi breakpoint par linija prije pa provjeri koju vrijednsot ima PrivateKey.