cURL i EXE

Oct 29, 2012 at 9:15 PM
Edited Oct 29, 2012 at 9:20 PM

Uspoređivao sam slanje xml računa sa exe programom i sa cURL-om (curl is a command line tool for transferring data with URL syntax....   http://curl.haxx.se/), znači cURL služi isključivo samo za komunikaciju, on ne potpisuje xml. Uzeo sam xml iz foldera zahtjevi (xml je potpisan i CIS vraća JIR, znači sve je u redu, no ako taj isti potpisani xml pošaljem cURL-om dobijem grešku s004 neispravan digitalni potpis, zna li netko o čemu se radi? cURL naredba je:

curl --cacert %capath% -d @%1 %processurl% 1> %2 2>NUL

gdje je capath putanja do democacert certifikata u pem obliku

1 - ulazna xml datoteka (racun.xml)

2- odgovor CIS-a (odgovor.xml)

processurl - adresa testnog servera porezne.

Oct 29, 2012 at 10:32 PM

Na pamet jedino pada newline koji treba biti u xml-u (\r\n vs \n)?

Nov 15, 2012 at 7:04 PM
Edited Nov 15, 2012 at 7:34 PM

Imam isti problem i nikako da ga riješim, ima li netko rješenje?

Zamijenio sam \r\n sa \n kod fajla zahtjeva i pokušavao postati datoteku i preko cURL-a, i preko soapUI-a (java klijent) i neprestano dobovam grešku 500 server error i xml da je potpis neispravan, a ispravan je.